Zamstnaneck benefity se mn. Co je hitem od roku 2021? – iDNES.cz

Nutn izolace, kter v men i vt me trv u tm dva roky, nejist budoucnost, strach o sebe sama, blzk i prci, pevrcen denn reim, nov povinnosti souvisejc s distann vukou nebo zvenou p o domcnost. To ve jsou pocity a situace, kter s sebou nutn pinej vysokou dvku stresu.

Amerit psychiati Thomas H. Holmes a Richard H. Rahe sestavili tabulku tiatyiceti ztovch ivotnch situac, kter nm psob stres a mohou tak pispvat k rozvinut onemocnn. Jen do pracovnch povinnost, kter zmnila pandemie, zasahuje rznou vhou hned nkolik z nich: jin npl prce a odpovdnosti, zmna ivotnch podmnek, nov rozloen pracovn doby nebo zmna osobnch zvyk.

A to jet mme naloeno kad zvl᚝ jeden peuje o nemocnho, druhmu zemeli pbuzn, jin ztratil prci a nem na splcen hypotky.

Pandemie se tak stala ivnou pdou pro rozvoj zvislost a nejedn se zdaleka pouze teba o drogy a alkohol, i kdy je prokzno, e od potku pandemie vzrostla v rmci domcnost mra agrese, a to velmi asto vlivem zven konzumace alkoholu. Nen divu, e se postupem asu stle vce lid uchyluje k odborn pi o sv psychick zdrav, k Petra Prchlkov, obchodn editelka Up esk republika.

Od kadenka po psychologa

V progresivnjch firmch zaali mentln zdrav svch zamstnanc opeovvat u loni bhem prvnho, jarnho lockdownu. Zaalo se cviit. Online lekce jgy i posilovn dostaly pevn msto v pracovnm programu, aby lid zstali vitln a sv.

Podniky zaaly sv lidi hkat benefity pinenmi a k domovnm dvem a to byl tepl obd, nebo sluby kadenka. V kancelch se pes lto zavedly vitaminov dny, kdy se lid v kuchykch schzeli nad msami erstvho ovoce.

Na podzim to ale pestalo stait. Vmav manaei zaali na konci online porad vyhlaovat plhodinky veobecn zbavy, kde si kolegov jen tak popovdali o vednch starostech. m dl astji se zaal k tmu pipojovat i psycholog.

Zatmco v dubnu 2020 se dle przkumu spolenosti Soulmio njakm zpsobem staralo o duevn zdrav svch zamstnanc pouze 18 procent zamstnavatel, v jnu tho roku u to bylo 31 procent. V kancelskch oborech pak dle naeho przkumu ABSL jejich podl v uplynulm roce vystoupal dokonce na 40 procent, k Jonathan Appleton, editel asociace podnikovch slueb.

Mnoz zamstnavatel zaadili do benefit i osobn konzultace s psychologem online. Forma pohovoru pmo ze znmho a bezpenho prosted se stala mezi lidmi oblbenou. Monost pohovoit o svch problmech s odbornkem me slouit i jako prevence prv ped rozvojem zvislost. Zrove tento zpsob pe o duevn zdrav asto pome vyeit akutn problm oproti technikm ke zvldn stresu, kter asto vyaduj as k osvojen dovednost, k Prchlkov.

Mld sob

Psychologick pomoc se pomalu, ale o to draznji propracovv na pedn msta mezi firemnmi benefity. Vce ne ticet procent zamstnavatel zaadilo tuto oblast i do svho kolicho plnu a msto klasickch dovednost se kolen vce orientuj na oblast pe o sebe sama v oblasti duevnho zdrav, poznamenv Petra Prchlkov.

Popovdnm s odbornkem ale pe nekon. Krom klasick pomoci psychologa i psychoterapeuta se na sezench seznamuj zjemci i s mnohmi metodami ke zvldn stresu.

Tmi nejznmjmi je mindfullness i heartfullness. Dalmi zpsoby zvldn stresu, kter spovaj v sebepoznn a nalezen vnitnho klidu, se vytrval popularit t z tch trvalejch napklad jga, z novjch je to teba emon fitness, k obchodn editelka Up esk republika.

Stle vce firem reaguje na poptvku po pi o mentln zdrav a zavd kroky ke zlepen. Nejvt zjem o tyto metody prce s psychikou projevuj pedevm mlad generace, nejastji jde o skupinu pod ticet let, k Appleton z ABSL. Podle przkumu asociace by benefity souvisejc s podporou duevnho zdrav vyuila polovina pracovnk, dal tetina by to zvaovala.

Pestoe se podobn kurzy zanaj objevovat i v nabdce firemnch benefit a z veden firem je o jejich zaazen zjem, samotn zamstnanci jsou asto zdrenlivj. Je proto vhodn pivst experty pmo do firmy a ukzat zamstnancm, v em tyto techniky spovaj a jak jim mohou pomoci najt cestu ke spokojenjmu ivotu, poukazuje Petra Prchlkov.

Napklad zamstnanci platformy Welcome to the Jungle maj prvn tyi sezen s psychoterapeutem i kouem, bhem kterch zjist, jak forma terapie nebo trninku jim vyhovuje nejvce. Jin zamstnavatel vol cestu workshop s odbornky nebo nastaven pravidelnch socilnch interakc a pestvek, aby lid mli dostatek odpoinku.

Uiten je tak si udlat intern przkum a zeptat se zamstnanc, co je nejvce trp a na zklad toho si vybrat nejvhodnj cestu, k editel platformy Jan Kluso.

Zejmna u manaerskch pozic pak boduje kouink, kter by je provedl nelehkm obdobm. Naim zamstnancm nabzme sezen s na intern koukou, kter jim pomh jak v pracovn, tak i osobn oblasti. Poet koleg, kte jejich slueb vyuvaj, rok od roku roste, uvd Pavlna Jankov, HR editelka IT firmy Ness Czech.

Odbornk na jedin klik

Technologie benefity peujc o duevn zdrav jet posunuly. Napklad spolenost Accenture vytvoila projekt Mental Health, kter pomh eit psychick problmy zamstnanc za pomoci nejvysplejch technologi i jejich koleg. Zahrnuje bezplatn a psn dvrn psychologick sluby dostupn vem zamstnancm i jejich blzkm pbuznm, k rka Vrnov, HR manaerka spolenosti.

V praskm centru podnikovch slueb SAP Services zamstnanci a jejich rodinn pslunci maj voln pstup k Asistennmu programu spolenosti SAP. Jde o odborn poradenstv, kter pomh vypodat se s obtnmi situacemi v osobnm a pracovnm ivot.

Zavolat o radu si me zcela anonymn nejen zamstnanec, ale i rodinn pslunk. Vdeck studie potvrzuj, e dva ze t lid, kte pouvali takov poradenstv, sp lpe, mnoho z nich je a ptkrt astnj a 88 procent je schopnch provst pozitivn zmny ve svm ivot, k Lenka Pospilov, HR business partner SAP Services.

Zamstnancm jsou tyiadvacet hodin denn na telefonu k dispozici psychologov, kte jim pomohou s eenm nejrznjch pracovnch i soukromch situac.

Skvl asy tak maj poskytovatel tchto slueb. Zjem firem i zamstnanc o psychoterapii potvrzuje i Roman Zmenk ze sluby Hedepy, kter firmm i jednotlivcm nabz terapii online: spch firem maj na svdom lid v nich. Prv proto tak zle na tom, jak se lid v tmu ct. A to nejen v tkch dobch. Nejsme stroje a nae psychick pohoda se proln do veho, co dlme. WHO odhaduje, e investice do mentlnho zdrav tm se vrt vce ne tyikrt. Proto vm, e dv smysl zabvat sepsychickou pohodou ve firm v jakkoliv dob.

Podle editele Hedepy Luke Krila podobn uvauje m dl vce manaer. Nejsp proto evidujeme kad msc vce a vce tm, kter zavdj Hedepy jako jeden z benefit pro zamstnance. Aktuln se starme o deset tisc firemnch zamstnanc, dokld Kril.

We would like to thank the author of this short article for this remarkable web content

Zamstnaneck benefity se mn. Co je hitem od roku 2021? – iDNES.cz

Wikileaksisdemocracy