Vnon zzrak. Podvejte se na Moravu z letadla pl roku po torndu – iDNES.cz

Ped plrokem sedli ped svm rozmlcenm bungalovem v Moravsk Nov Vsi a samm zoufalstvm u ani nedokzali breet. Jen sedli a ekali. Podn nevdli na co. Dm pr tdn pedtm zkolaudovali a vkend ped torndem se Igor a Dominika Hjkovi vzali. Msto lbnek je ale ekalo plroku diny.

Ve

Dnes jim chyb jen fasda, abyste nepoznali, jakou spou tady vtr na jejich dom nadlal. Ve zvldli a k tomu ekaj sv prvn dt. Zvldlo se to, k skromn Igor. Mlad mu, kter po torndu podobn klidn kal, e se ned nic dlat a mus se dm postavit znovu. Maj u tm ve hotovo. Nov okna, stechu, krov, okapy, opraveno ve v interiru. I ten plot u stoj a v novm dom je tak ekaj prvn Vnoce.

Torndo se prohnalo Moravskou Novou Vs, Hrukami, Mikulicemi, Luicemi a hodonnskou st Pnov v podveer 24. ervna. U tdroveern veee si tak mstn budou pipomnat pesn estimsn vro.

Rozdl mezi podobou vesnic tsn po torndu a souasnm stavem je obrovsk. Nov stechy zaujmou na prvn pohled. Sem tam do o bije vrazn nov fasda. Petr ulava z Hruek ped domem svch sedmdestiletch rodi ukazuje na mobilu fotografie z konce ervna. Je na nich torzo domu bez stechy a s vymlcenmi okny.

Dnes je dm se lutou fasdou jako nov. dn tornda je poznat u jen na nedodlanm dvoe. My jsme ani neekali, e to bude tak rychle. Dky pknmu poas mme i fasdu. Vborn byla pomoc od armdy i od firem, kter sem poslaly lidi. Pojiovna zafungovala dobe, charity tak. J se u smju, vyprv ulava.

Hned vedle domu jeho rodi je ale v zemi velk dra. Soused museli cel dm zbourat. Stejn padly necel dv stovky dom v zasaen oblasti. Bude to trvat jet minimln deset let, ne se obec pln obnov, odhaduje ulava.

Ve
Ve

Sice je zima a tsn ped Vnoci, na nkterch domech pesto pod makaj emeslnci. Dodlv se spousta prce. Mnoho lid se t na Vnoce a na to, e si odpoinou. Do posledn chvle dlaj vci, kter udlat mou, shrnuje aktuln situaci v obcch far Marin Kalina. Dobrovolnci u tu tm dn nejsou, podle mstnch ale nejsou ani poteba.

Hlavu na hopsn nemme

Zpt do Moravsk Nov Vsi senioi Frantiek a Marie Nostert, soused Hjkovch odnaproti, takov tst nemli. V jejich dom se stle bydlet ned a budou rdi, kdy se do nj vrt na pt Vnoce. Te ij v pjenm mobilheimu, nm mezi karavanem, stavebn bukou a chatou. Postaven jej maj jen kousek od pvodnho bydlit.

Po torndu jim nezbylo nic. Ultly i jejich vysokokolsk diplomy. Lid, kte nebyli tolik postien, se sna t tak, jak ili. Uvali si hody a vecky ty akce. Ti, kte postien byli…to vte, hlavu na njak hopsn nemme, popisuje Marie Nostersk.

Ve
Ve

Na Vnoce si jako vdy pozvou rodinu. Letos to sice bude nanejv s malinkm stromekem a vichni pes sebe budou v malm prostoru kobrtat. Nostert se z toho ale nehrout. Jsou vdn, e v zapjenm mobilnm dom mou bydlet.

My se z toho nezblznme. V lt tu sice mme horko, v zim zimu, jinak je to slun. Chvlabohu za to, k Frantiek Nostersk.

Dvojice si tak chvl vstcn pstup pojiovny a dary od lid. Pojiovna jim vyslila kodu na majetku ve vi pti milion. Manel tomu zpotku nemohli uvit, ale kvli zdraovn materilu vyjde rekonstrukce domu na mnohem vce penz ne ped lety. Prv dky bezproblmovmu pstupu pojiovny a dobroinnosti lid nebudou mt problm celou stku zaplatit.

Jednm z hlavnch symbol niivho tornda se stal kostel uprosted Moravsk Nov Vsi, ktermu vtr odnesl stechu. Nyn m kostel stechu provizorn. Hned po Novm roce oekv far Marian Kalina dodvku sedmdesti kubk naezanho deva na krov.

Ke posvcen papeem

Z pvodnch popadanch trm vznikly ke nov ve velikostech od 30 do 80 centimetr. Jihomoravsk kraj je dal minul tden do aukce. Ta potrv jen do konce roku a vybran penze pjdou na opravy kostela.

V jnu posvtil ve Vatiknu ke vyroben z trm ponienho kostela pape Frantiek. Jeden dostal jako drek. Tento siln okamik vzbudil velik ohlas. Padestka nov vyrobench k me pomhat dl dky drcm, kte se do dobroinn aukce zapoj, pibliuje jihomoravsk hejtman Jan Grolich (KDU-SL).

Plnon na tdr veer Kalina odslou klasicky v kostele. Dky provizorn stee se v kostele me mohou konat. V obci s 2600 obyvateli jich zhruba tyi stovky do kostela chod pravideln.

Far si vm, e po torndu obecn mstn zaali vc o Bohu pemlet. V poslednch dvou mscch ho kad tden vyhled okolo ticeti lid, kte si chtj popovdat o ve, o dleitch vcech v ivot a o tom, jak se posunout dl. Mon je to tm, e ubylo prac, kter musej udlat, maj vc asu nad tm pemlet, proto se za mnou astji zastavuj, pemt Kalina.

Leton Vnoce ve vsi podle nj budou jin, ale rozhodn ne ve patnm slova smyslu. Je to takov zvltn kouzlo Vnoc. Obrtil se smr. Standardn se ped Vnocemi vc nakupuje, bh se pro drky a lovk m jet vt stres. Naproti tomu oni ten stres mli pl roku trvale, take tou po odpoinku. Vnoce tady budou a mon budou v nem hez, v Kalina.

To potvrzuje i majitel mstnch potravin Marek Mackovch. Jeho dti se na Vnoce t a cel rodina je spokojen, e je me strvit pohromad doma. Vzpomnku na dsiv veer 24. ervna z hlavy ale jen tak nevymaou.

Bojme se kadho vtho fouknut. Na novou stechu nm napadl snh a kdy snh sjel, udlalo to takov rachot, e jsme tuili nco patnho. Myslme na to hodn, piznv Marek Mackovch.

Prv pbh jejich rodiny vzbudil obrovskou vlnu solidarity. S nevlastn dcerou Silvi se pevrtil v dob tornda autobus a teenagerka skonila na nkolik tdn v nemocnici.

Dodnes kulh a tyto nsledky si mon ponese po cel ivot, rodina je za dary ale nesmrn vdn. Dky nim mohla dcei podit nadstandardn pomcky k lepmu uzdraven.

We wish to say thanks to the writer of this post for this awesome material

Vnon zzrak. Podvejte se na Moravu z letadla pl roku po torndu – iDNES.cz

Wikileaksisdemocracy