PEHLEDN: Opaten proti omikronu. Testy ve firmch, zkrt se karantna – iDNES.cz

Zkrcen izolace a karantny

Izolace nakaench koronavirem a karantna jejich kontakt se nov zkrt na pt dn. Zmna bude inn od ter 11. ledna. Dosud trvala izolace dva tdny, karantnu bylo mon po sedmi dnech ukonit negativnm PCR testem, pokud nebyly dn pznaky.

Dvodem ke zkrcen karantn byla podle dvjch vyjden len vldy obava, e by kvli velkmu mnostv nakaench a lid v karantn mohli chybt zamstnanci v klovch oblastech ekonomiky.

Do karantny budou od 11. ledna nov muset i okovan a lid po prodln covidu-19, pokud mli rizikov kontakt. Ministerstvo zdravotnictv uvedlo, e lid budou muset po skonen krat ptidenn izolace i karantny dalch pt dn nosit respirtor. Podobnosti ale nesdlilo.

Rizikov kontakt znamen, e se lid nachzeli v blzkosti men ne dva metry a po del dobu nemli respirtory. Zda jde o rizikov kontakt posuzuje a vyhodnocuje hygienick stanice individuln.

Zatek izolace nebo karantny se pot od dalho dne po pozitivnm testu. Den pozitivnho testu je tedy tak zvan nult den. Konkrtn pklad: pokud vyjde pozitivn test v pondl, potme ter jako prvn den, nsleduje steda, tvrtek, ptek a a sobota je pt den. Musm zstat doma v izolaci, stejn tak to plat pro karantnu.

Do izolace nastupuj lid s potvrzenou nkazou, aby se zabrnilo dalmu en nemoci. V okamiku, kdy lovk dva dny nem pznaky, tak izolace kon po pti dnech bez testu. Pokud ale m dva dny ped ukonenm izolace pznaky covidu, mus se ozvat svmu lkai a ten rozhodne o dalm postupu. Pokud tedy m lovk pznaky, izolace mu po pti dnech nekon.

U karantny po kontaktu s nakaenm monost ukonen negativnm testem nen, ta trv nov od 11. ledna automaticky pt dn.

Testovn ve firmch

Od pondl 17. ledna se budou vichni zamstnanci, jak lid neokovan, tak okovan i ti po tet dvce, povinn testovat na covid-19 antigennmi testy dvakrt tdn. Vjimkou jsou zdravotnci a pracovnci socilnch slueb, protoe ti se testuj u nyn, ale v jinm reimu.

Testy maj bt hrazeny ze zdravotnho pojitn. Podle propot ministra zdravotnictv Vlastimila Vlka to vychz na osm test v lednu a est v noru.

Zamstnanci, kte se odmtnou otestovat, budou nahleni hygien a budou muset v prci nosit respirtory nebo jt na home office, ekl po jednn vldy Vlek. V souasn dob se musej testovat jen pracovnci, kte nemaj dokonen okovn nebo v poslednm pl roce neprodlali nemoc covid-19, a to jednou tdn.

Testovn ve kolch

Naopak ci se budou ve kolch od 17. ledna testovat na nemoc covid-19 pouze jednou tdn antigennm testem. Doposud se testovali kad pondl a tvrtek do 16. ledna. Od 17. ledna se testovn vrt jen k prvnmu vyuovacmu dni v tdnu, tedy pondl. V ppad pozitivity bude nsledovat PCR test. Karantna a izolace bude pt dn.

Plon testovn se tk k zkladnch a stednch kol, vysokokolt studenti tuto povinnost od 17. ledna mt nebudou, jeliko aktuln ve zkoukovm obdob prezenn vuku nemaj. Ministerstvo kolstv bude nakupovat testovac sady pro koly za 13,89 koruny za kus.

Nov chce vlda tak umonit editelm stednch a zkladnchkol prodlouit editelsk volno a o 10 dn. Dote mohli editel erpat maximln 5 dn volna. Podle ministra Gazdka tak koly budou moci reagovat na lokln epidemickou situaci.

Testy hrazen pojiovnou

Nrok na pt PCR test za msc hrazench z veejnho zdravotnho pojitn maj nov vichni okovan. Dosud tuto monost mli jen rozokovan lid, dti do 18 let a lid s kontraindikacemi.

Okovan lid mli nrok jen na dva hrazen testy. Neokovan lid nad 18 let nemaj testy hrazen z veejnho zdravotnho pojitn. Za PCR test tak zaplat zhruba 800 korun, za antigenn 200 korun.

Dl se prokazovat testem je mon napklad pi nstupu do lzesk pe nebo pi volbch do sprvnch orgn prvnickch osob. PCR testy i testy antigenn se budou uznvat i pro nvtvy nemocnice nebo zazen socilnch slueb, ne vak samotesty.

Negativn test mohou pro ubytovn v hotelu i penzionu pedloit lid kvli pobytu z pracovnch dvod nebo z dvod nezbytn poteby pe o jinou osobu.

Ve vznicch je vyadovn u nvtv certifikt o okovn, prodlan nemoci i negativnm PCR testu. Vjimky se vztahuj napklad na obhjce i advokty.

Pspvek na bydlen

Vlda tak eila pspvky na bydlen, kter by se mohly pro letoek kvli zdraen energi zvit. Na dvku by mohlo doshnout tak vc lid. Vlda schvlila nvrh novely, kter navyuje stky pro vpoet podpory. Kabinet by mohl ppadn tak rozhodnout o dalm naven, pokud by ceny dl rostly.

Podle novely by se takzvan normativn nklady, z nich se pspvek na bydlen vypotv, mohly jednorzov zvednout podle potu lid v domcnosti a typu bydlen zhruba o 1100 a 2100 korun. Podporu by nov mohli pobrat i podnjemnci. Na vy dvky pro vc lid by bylo podle ministerstva prce poteba asi 2,6 a3miliardy korun.

OPATEN, KTER SE NEMN

Restaurace, bary a kluby

Restaurace, bary i kluby u nemaj omezenou otevrac dobu a mohou mt oteveno klidn a do rannch hodin. Do podnik vak sm pustit jen tolik lid, kolik maj mst k sezen. Toto pravidlo neplat pro tanen a hudebn kluby.

U jednoho stolu spolu me sedt pouze est lid s vjimkou len jedn domcnosti. Vce lid lze usadit tak u stol s deseti a vce msty. V takovm ppad ale mus bt mezi nejve estilennmi skupinami rozestup alespo 1,5 metru.

Zatm nen mon se pro vstup do restaurace nebo na hromadnou akci prokzat negativnm PCR testem. Dle plat, e tyto sluby jsou pstupn jen lidem s ukonenm okovnm nebo tm, kte prodlali onemocnn covid-19 v poslednch 180 dnech. Doklad nepotebuj dti do 12 let.

Opaten ministerstvo zdravotnictv zdvoduje tm, e stolovn, pedevm pak ve vnitnch prostorech, je z epidemickho hlediska v mnoha studich povaovno za vysoce rizikovou innost.

Trhy

Trhovci mohli ke konci roku opt otevt sv stnky. V ppad, e je na mst posezen ke konzumaci jdla nebo npoj, plat, e u stolu sed maximln est lid, zrove mus mt dokonen okovn nebo potvrzen o prodlanm onemocnn covid-19 v poslednm pl roce, vjimku maj dti do 12 let. Provozovatel m hldat i rozestupy ve front, kdy by lid sob navzjem nemli stt ble ne 1,5 metru.

Kulturn a hromadn akce

Na hromadn udlosti jako jsou kulturn pedstaven, sportovn utkn a vzdlvac akce nebo kongresy me maximln 1 000 sedcch lid. Pokud se akce astn vce ne 20 lid, vichni mus splovat pravidlo testovn nebo prodlan nemoci, kter organiztor zkontroluje aplikac Teka. Akce, kde astnci nesed u stol, jsou omezeny na 100 nvtvnk. Pohby jsou bez omezen.

Do restaurace jen po okovn

Testy se stle jako covidov certifikt neuznvaj. Lid se pi vstupu do provozoven slueb, na hromadn akce nebo do gastronomickch i ubytovacch zazen mohou prokzat kompletnm okovnm proti covidu-19 nebo potvrzenm, e nemoc v poslednch esti mscch prodlali.

PCR test ne star ne 72 hodin sta pouze dtem od dvancti do osmncti let, rozokovanm a lidem s kontraindikacemi, kter jim znemouj vakcinaci podstoupit. To vak mus mt zapsan v Informanm systmu infeknch nemoc (ISIN) od svho lkae. Dti do 12 let se prokazovat nemus.

Testovn cizinc

Vichni cizinci, kte cestuj na zem esk republiky, mus ped pjezdem do eska podstoupit PCR test. Na test nemus dti do 12 let a lid po tet dvce okovn.Povinnost se tedy vztahuje i na ty cizince, kte nemoc covid-19 prodlali, nebo kte jsou naokovan, ale nemaj posilovac dvku vakcny. U cizinc ve vku od 12 do 18 let sta pro pekroen hranic dv dvky okovn.

Test je povinn i pro turisty ze zem, kter maj na takzvan map cestovatele zelenou a oranovou barvou znac nzk, respektive stedn riziko nkazy.

Pro echy plat pi nvratu ze zahrani stejn pravidla jako dosud. Test nepotebuj ani obyvatel Evropsk unie a lid z mimounijnch zem, kte maj v esku pechodn i trval pobyt. Ministerstvo zdravotnictv opaten zavedlo kvli obav z en varianty omikron.

We want to thank the writer of this article for this incredible web content

PEHLEDN: Opaten proti omikronu. Testy ve firmch, zkrt se karantna – iDNES.cz

Wikileaksisdemocracy